Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 mei 2016

ALV  codeslot

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Natsec op 17 mei 2016.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 17 mei zullen voor de leden van Natsec op de Natsec Site, op de pagina ‘documenten’ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode: ingevuld worden.

 Op de agenda staat o.m. een zeer belangrijkrijk besluit geagendeerd over het vervangen van het dak en uitvoeren van straatwerk in en om het gebouw . Verder vragen wij een besluit te nemen over het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden.

Waarom uitstel van de vergadering?

In de afgelopen maanden is hard gewerkt om de vergadering een besluit te kunnen voorleggen over het vervangen van het dak, het ophogen van de vloer in de loods en het rechttrekken van het straatwerk om de loods en kade.

Er zijn offertes gevraagd aan 4 aannemers, met 2 is verder onderhandeld. Het bestuur van Natsec heeft inmiddels een aannemerskeuze gemaakt. Op basis van deze keuze is bij het Fonds Schiedam Vlaardingen is een aanvraag ingediend voor een bijdrage.

Wij hopen tegen 17 mei meer helderheid te hebben over een eventuele bijdrage uit het Fonds.

Hiermee kan de vergadering dan een meer verantwoord besluit nemen.

 

Agenda voor de

Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 17 mei 2016

Aanvang 20.00 uur mei

Kantine van Natsec

 

1       Opening

2       Ingekomen stukken & uitgaande post

3       Goedkeuring notulen ALV van 24 november 2015

4       Financieel Verslag (zie bijlage)

5       Verslag kascontrolecommissie

6       Verlening decharge ledenvergadering aan bestuur

7       Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

8       Commissies

9       Besluit om opdracht te geven voor vervanging dak en straatwerk in, en om het gebouw alsmede de kade.

10     Bij positief besluit agendapunt 9, besluit nemen dat de leden voor een bepaalde datum moeten zorgen dat hun kano uit het rek weg is.

Tijdstip van uitvoering na de zomer, dit in overleg tussen bestuur en aannemer. Streefdatum 3e week augustus.

11     Aanschaf 2 persoonskayaks

12     Meewerken aan open Dag 19 juni, bezoek KTW Chelmo, studenten in juni

13     Besluit om de uitnodiging voor ALV, zoals dat eigenlijk al gebruikelijk is, via email uit te sturen.

14     Rondvraag.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Kanovereniging Natsec.