Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 november 2023

Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering om 20.00 uur.

Agenda en alle overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering 14 november zullen voor de leden van Natsec uiterlijk 14 dagen voor de vergadering op de Natsec Site, op de pagina ‘Documenten‘ geplaatst worden. Om deze pagina te zien moet als wachtwoord de “sleutelcode” ingevuld worden.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

 1. Opening van de vergadering
 2. Goedkeuring notulen ALV van 25 april 2023
 3. Mededelingen bestuur
 4. Financieel, hoe staan we er voor, toelichting penningmeester
  • Begroting 2024
  • Voorstel geen verhoging contributie 2024
 5. WBTR (Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen) en de statuten van Natsec. Voorstel: de statuten te handhaven zoals ze zijn.
 6. Actualisering Huishoudelijk Reglement en vaststelling aangepast Huishoudelijk reglement.
 7. Korte terugblik activiteiten 2023 en plannen 2024:
 • Kantinecommissie
 • Onderhoud
 • C-11
 • Zeevaren
 • Toercommissie
 • AA
 • Loods beheer
 • Tuin
 • Ledenadministratie

8. Rondvraag

9. Sluiting van de vergadering door de voorzitter

NB. Zie o.m. de volgende stukken:

 • Verslag ALV 25 april 2023
 • Begroting 2024
 • toelichting agendapunt 5
 • het geactualiseerde Huishoudelijk Reglement
 • de Lijst van wijzigingen van het geactualiseerde Huishoudelijk Reglement